Loading...
استاندارد بین‌المللی۱۳۹۹/۱۱/۱ ۲۰:۲۰:۳۸

توضیحات

گواهینامه سازمان بین المللی ISO

بی شک وجه تمایز سازمانهای موفق و ناموفق ، در داشتن استراتژی دقیق و درست نیست بلکه در اجرای سریع استراتژی است . سازمانهایی که نتوانند با واقعیت های موجود کنار آمده و استراتژی خود را سریع تر تدوین و اجرا نمایند به سرعت جایگاه خود را در بازار از دست خواهند داد . در حال حاضر سرعت انجام کارها به یک منبع اصلی در مزیت رقابتی تبدیل شده است و هرسازمانی که بتواند به تغییرات محیطی واکنش سریع نشان داده وبر روی موج تغییرات سوار شود ، می تواند در بازارهای رقابتی از فرصت های بیشتری بهره مند شده وبه مزیتهای پایداری دست یابد .

گواهینامه های معتبر را از ما دریافت کنید